1. Mąż sprawiedliwy
Wysławiać Cię pragniemy, Mężu Sprawiedliwy – bo na ziemi i w niebie imię Twe chwalebne.
Pan, co mieszka w światłości, wybrał Cię przed wieki – wiódł Cię cnoty ścieżkami, przyodział świętością.
Jako mąż sprawiedliwy przed obliczem Pana – proś Go, by nas oczyścił z wszelkiej nieprawości.
Odpędź od nas szatana, chroń od sideł jego – wszak Ty zawsze wspomagasz wzywających Ciebie.
Pokrzepiaj nasze siły na drodze świętości – by się nogi nasze nigdy nie zachwiały.
O, wierny Sługo Boga, pośpiesz nam z pomocą – swą prawicę z wysoka wyciągnij nad nami.
Kogoż możemy się lękać, gdyż Tyś nam obrońcą – pod skrzydłami Twoimi któż nam szkodzić może?
Chwalmy przeto Józefa, Piastuna Jezusa – Jego imię chwalebne wszyscy wysławiajmy:
Duszo moja, niech pieśń twoja głosi Józefowi cześć!
On wybrany, niezrównany, więc Mu hołdy trzeba nieść!
Z nami chwałę Niebo całe niech u Bożych złoży nóg:
Że bez miary swoje dary na Józefa zesłał Bóg.
W. Ustanowił Go panem domu swego.
O. I książęciem wszelkiej posiadłości swojej.
Módlmy się: Boże, któryś w niewysłowionej Opatrzności raczył wybrać świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki swojej, spraw to, prosimy, abyśmy zasłużyli sobie na orędownictwo w niebie tego, którego jako obrońcę czcimy na ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
(5 lat odpustu)

2. Oblubieniec Maryi
Ciebie, święty Józefie, sławią pokolenia – bo Twe imię
Chwalebne na ziemi i w niebie.
Tyś jest mężem, które wybrał Bóg przed wieki, – byś
poślubił dziewicę, Rodzicielkę Bożą.
Duch Cię Święty z Nią złączył przeczystą Miłością – upodobnił
Cię do niej bogactwem świętości.
Twą niewinność bez skazy niechaj wszyscy sławią –
boś się dla Niej stał godny stróżem być Dziewicy.
Przeto w Twoją opiekę siebie oddajemy – byś strzegł
naszej czystości Bogu ślubowanej.
W jedną duszę się złączył z Dziewicą bez skazy – z Nią
się cieszył Jej Synem i trwożył o Niego.
Jak miłością na ziemi byłeś z Nią złączony – tak i przy
Niej masz chwałę w Królestwie Jezusa.
Po Jezusie, Maryi, imię Twe najdroższe – które w niebie,
na ziemi wszyscy błogosławią.
Duszo moja, niech pieśń twoja głosi Józefowi cześć!
On wybrany, niezrównany, więc Mu hołdy trzeba nieść!
Z nami chwałę Niebo całe niech u Bożych złoży nóg:
Że bez miary swoje dary na Józefa zesłał Bóg.
W. Ustanowił Go panem domu swego.
O. I książęciem wszelkiej posiadłości swojej.
Módlmy się: Boże, któryś w niewysłowionej Opatrzności raczył wybrać świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki swojej, spraw to, prosimy, abyśmy zasłużyli sobie na orędownictwo w niebie tego, którego jako obrońcę czcimy na ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

3. Przybrany ojciec Jezusa
Niech przed Tobą, wszyscy głowy chyla – wysławiając
z podziwem Twoją godność wielką.
Bóg Ci władzę ojcowską dał nad swoim Synem – który
czcił Cię jak ojca, jak ojca miłował.
Kierowałeś na ziemi tym, co w niebie włada – pokarm
Temu dawałeś, który wszystkich żywi.
Przeto sławić Cię będą wszystkie pokolenia, – w Twoje imię
do Boga wzniosą ręce swoje.
Tyś się w życie Jezusa z zachwytem wpatrywał – swoje
serce do Jego Serca upodobnił.
Bądź za Jego przykładem dla nas miłosierny – trzymaj
nas swą prawicą, byśmy nie upadli.
Spraw to, byśmy wzrastali, jak Jezus przy tobie – w latach
w łasce, w mądrości przed Bogiem i ludźmi.
Chwalmy przeto Józefa, piastuna Jezusa – Jego Imię
chwalebne pieśnią wysławiajmy.
Duszo moja, niech pieśń twoja głosi Józefowi cześć!
On wybrany, niezrównany, więc Mu hołdy trzeba nieść!
Z nami chwałę Niebo całe niech u Bożych złoży nóg:
Że bez miary swoje dary na Józefa zesłał Bóg.
W. Ustanowił Go panem domu swego.
O. I książęciem wszelkiej posiadłości swojej.
Módlmy się: Boże, któryś w niewysłowionej Opatrzności raczył wybrać świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki swojej, spraw to, prosimy, abyśmy zasłużyli sobie na orędownictwo w niebie tego, którego jako obrońcę czcimy na ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

4. Głowa świętej rodziny
Czcią i chwałą Józefa Bóg ukoronował – w jego ręce
z ufnością oddał swą rodzinę.
On jak oka źrenicy strzegł jej w Nazarecie – o jej dobro
zabiegał z ojca troskliwością.
Weź Józefie, w opiekę i naszą rodzinę – niech i na nas
łaskawie patrzą łaskawie oczy twoje.
Gdy się wszyscy do ciebie garniemy jak dzieci – chroń
nas w cieniu swych skrzydeł, broń potęgą swoją.
Tyś jest naszą ucieczką w każdym utrapieniu – nikt z nas
wstydu nie dozna, że zaufał tobie.
Błogosławić będziemy imię twe chwalebne – żeś nam
świętej pomocy nigdy nie odmówił.
O twoich dobrodziejstwach pamięć nie zaginie –
z wdzięcznością pokolenia wspominać je będą.
Imię przeto Józefa, obrońcy naszego – radośnie wysławiajmy,
czcijmy je nabożnie.
Duszo moja, niech pieśń twoja głosi Józefowi cześć!
On wybrany, niezrównany, więc Mu hołdy trzeba nieść!
Z nami chwałę Niebo całe niech u Bożych złoży nóg:
Że bez miary swoje dary na Józefa zesłał Bóg.
W. Ustanowił Go panem domu swego.
O. I książęciem wszelkiej posiadłości swojej.
Módlmy się: Boże, któryś w niewysłowionej Opatrzności raczył wybrać świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki swojej, spraw to, prosimy, abyśmy zasłużyli sobie na orędownictwo w niebie tego, którego jako obrońcę czcimy na ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

5. Ojciec wiernych
Błogosławmy Józefa sercem i ustami – on nas wszystkich
w Jezusie miłuje jak ojciec.
Ponad synów Adama został wywyższony – na swych
rękach piastował Zbawiciela ludzi.
Z Jego Serca Boskiego, które czuł przy sobie – przejął
dobroć ojcowską, miłosierdzie wielkie.
Oczy jego łaskawie na nas spoglądają – bo w Jezusie
nas wszystkich ma za dzieci swoje.
Wszystkich pragnie gromadzić pod skrzydłami swymi –
bo ma dla nas od Boga nie przebrane dary.
Nie odmówi nikomu, kto szczerze prosi – gdyż go
Bóg sam uczynił opiekunem naszym.
W twoje ręce, Józefie, jakby ojcu swemu – powierzamy
swe życie i godzinę zgonu.
A gdy Pan ci polecił, byś nas miał w opiece – prowadź
nas bezpiecznie do wiecznej światłości.
Duszo moja, niech pieśń twoja głosi Józefowi cześć!
On wybrany, niezrównany, więc Mu hołdy trzeba nieść!
Z nami chwałę Niebo całe niech u Bożych złoży nóg:
Że bez miary swoje dary na Józefa zesłał Bóg.
W. Ustanowił Go panem domu swego.
O. I książęciem wszelkiej posiadłości swojej.
Módlmy się: Boże, któryś w niewysłowionej Opatrzności raczył wybrać świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki swojej, spraw to, prosimy, abyśmy zasłużyli sobie na orędownictwo w niebie tego, którego jako obrońcę czcimy na ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.