STATUT WSPÓLNOTY ŚWIĘTEGO JÓZEFA
„SOCIETAS SANCTI JOSEPH”

I. Informacje ogólne

§1
Wspólnota Świętego Józefa „Societas Sancti Joseph” zwana dalej Wspólnotą jest ruchem modlitewno–apostolskim działającą w ramach Kościoła rzymskokatolickiego, gromadzącą wiernych świeckich i duchownych pragnących rozszerzać nabożeństwo ku czci św. Józefa.

§2
Inspiracją do powstania Wspólnoty były Adhortacje papieża Jana Pawła II:
• „Redemtoris Custos”: „Jest moim gorącym życzeniem, aby niniejsze przypomnienie postaci św. Józefa odnowiło w nas także pamięć tej modlitwy, jaką przed stu laty mój Poprzednik polecił do niego zanosić. Z pewnością bowiem modlitwa ta, a przede wszystkim sama postać Józefa z Nazaretu nabiera dla Kościoła naszych czasów szczególnej aktualności w związku z nowym Tysiącleciem chrześcijaństwa. Niech św. Józef stanie się dla wszystkich szczególnym nauczycielem uczestnictwa w mesjańskiej misji Chrystusa, która jest w Kościele udziałem każdego i wszystkich: małżonków i rodziców, ludzi żyjących z pracy rąk czy też z jakiejkolwiek innej pracy, osób powołanych do życia kontemplacyjnego, jak i do apostolstwa. Niech nam ukazuje drogi tego zbawczego Przymierza na progu Tysiąclecia, w którym ma trwać i dalej się rozwijać „pełnia czasu” związana z niewysłowioną tajemnicą Wcielenia Słowa” (nr 32).
• „Ecclesia in Europa”: „Ewangelia wciąż wydaje owoce we wspólnotach parafialnych, wśród osób konsekrowanych, w stowarzyszeniach laikatu, w grupach modlitewnych i apostolskich, w różnych wspólnotach młodzieżowych, jak również poprzez nowe ruchy i dzieła kościelne i ich rozpowszechnianie się. W każdym z nich bowiem ten sam Duch potrafi wzbudzać wciąż na nowo oddanie sprawie Ewangelii, wielkoduszną gotowość do służby, życie chrześcijańskie nacechowane ewangelicznym radykalizmem i zapałem misyjnym (nr 15).
§ 3
Siedzibą Wspólnoty na terenie Diecezji Sosnowieckiej jest Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, u;. M. Teresy Kierocińskiej 25, 41-209 Sosnowiec.

§ 4
Na terenie innych Diecezji działalność Wspólnoty potwierdza Biskup Diecezjalny.

II. Działalność Wspólnoty

§ 5
Celem Wspólnoty jest:
• szerzenie czci świętego Józefa i rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju nabożeństw i praktyk nabożnych, szczególnie do Przeczystego Serca Świętego Józefa;
• rozpowszechnianie Szkaplerza św. Józefa;
• organizowane i prowadzenie rekolekcji formacyjnych z zakresu moralności i duchowości chrześcijańskiej;
• organizowanie sympozjów józefologicznych;
• tworzenie wspólnot modlitewnych w parafiach;
• podejmowanie działalności charytatywnej, zwłaszcza wspierającej rodziny.

§ 6
Charyzmatem Wspólnoty jest naśladowanie cnót św. Józefa, poprzez osobiste oddanie się Jego opiece, dla większej chwały Kościoła i zwycięstwa Niepokalanego Serca Maryi. Droga naśladowania oznacza nie tylko budzić zaufanie, prosić o pomoc i gorliwie naśladować cnoty – lecz, by sam święty Józef rozpoznał w członkach Wspólnoty swój obraz, gdy będzie w niej coraz bardziej obecny, i gdy przez nią będzie mógł dalej służyć i kochać Jezusa i Maryję. Chodzi nie tylko o życie i działanie na wzór świętego Józefa, ale o współdziałanie z nim, o kontynuację jego troskliwej opieki.

III. Struktury organizacyjne Wspólnoty

§ 7
Dla prowadzenia Wspólnoty wybiera się spośród jej członków Prowadzącego lub Prowadzącą na okres trzech lat poprzez tajne wybory podczas rekolekcji Wspólnoty. O terminie rekolekcji i wyborów członkowie są informowani listownie.

§ 8
Prowadzącego wspiera Rada Wspólnoty w liczbie od 4 do 8 członków, która wszystkie ważne decyzje podejmuje większością głosów. Przy równej sumie głosów decydujący głos ma Prowadzący.

§ 9
Spośród Rady Wspólnoty wybierany jest Sekretarz, którego zadaniem jest prowadzenie korespondencji z członkami Wspólnoty, jak również z osobami pragnącymi do niej wstąpić oraz Ekonom troszczący się o działalność dobroczynną Wspólnoty. Sekretarz i Ekonom zdają sprawę ze swojej działalności przed Radą, która informuje o owocach tej pracy całą Wspólnotę.

§ 10
Prowadzący może za zgodą Rady Wspólnoty ustanowić swojego następcę na okres trzech lat.

§ 11
Dla wymaganego zjednoczenia z autorytetem kościelnym, Wspólnota prosi w poszczególnych miejscach swego istnienia o opiekę duszpasterską kapłanów. Kapłani ci, za zgodą swojego Ordynariusza, w braterskiej miłości łączą się w trosce o duchowy rozwój Wspólnoty i pełnią tę funkcję, aż do odwołania. Kapłani troszczący się o Wspólnotę mają czynny głos podczas spotkań Rady.

IV. Warunki przynależności do Wspólnoty

§ 12
Do Wspólnoty może wstąpić każdy ochrzczony, kto ma szczerą intencję służenia Bogu naśladując cnoty św. Józefa.

§ 13
Przynależność do Wspólnoty nie pociąga za sobą żadnych nakazów lub zakazów obowiązujących pod grzechem.

§ 14
Wstępujących do Wspólnoty zachęca się do:
• stałego życia w łasce uświęcającej;
• częstego i pełnego uczestnictwa we Mszy św.;
• regularnego czytania Pisma św. i odmawiania Liturgii Godzin
• praktykowania nabożeństwa do św. Józefa;
• realizowania bezinteresownej miłości bliźniego, zwłaszcza chorych i potrzebujących;
• na miarę swoich możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu i apostolstwie swojej parafii.

§ 14
Przyjęcie do Wspólnoty odbywa się w dwu etapach i polega na złożeniu „Ofiarowania św. Józefowi” przed Najświętszym Sakramentem oraz wypełnieniu formularza prośby o przyjęcie i przesłaniu Sekretarzowi a następnie po roku czasu przez uroczyste odnowienie aktu Ofiarowania wobec Wspólnoty podczas rekolekcji (patrz: Dodatek).